39 مطلب برای آموزش کودکان کم هوش در کلاس درس


1. در ابتدا بایستی شما اطمینا ن حاصل بکنید که آیا واقعا\" مشکل کمبود هوشی وجود دارد. با انجام ندادن تکلیف هنوز برای معلم مشخص نشده که این آیا نشانه بیماری کمبود هوشی است . اما معلم میتواند و بایستی اورا به حرف بیاورد . قبل از اینکه شما اطمینان حاصل بکنید بینید که آیا آزمایش شنوایی گوش – دید چشم وهمچنین مشکلات پزشکی دیگر انجام شده است. و همچنین شما اطمینان حاصل بکنید که آیا یک ضریب هوشی ویا سن رفتن به مدرسه موجود می باشد. هیچ ترسی نداشته باشید از سوال کردن تا اینکه به شما اثبات بشود. ای وظیفه والدین است نه معلم که همه چیز را توضیح بدهد .اما معلم میتواند اثر پشتیبانی داشته باشد.
2. اجازه بدهید که به شما کمک بکنند.
معلم بودن با دو یا سه کودک با کمبود هوش بطورشدید می تواند خسته کننده باشد. شما اطمینان حاصل کنید زمانی که شما به مشکل برمی خوریداز طرف مدرسه و والدین وهمینطور روانشناس کودکان ،مدد کاران ،روانشناس مدرسه ،پزشک کودکان مورد کمک قرار می گیرید.دانشگاهی ها زیاد نقش بزرگی زیرا اطلاعی ندارند که آیا کودک مشخصات کافی کمبود هوشی را دارد. خیلی از این کودکان بخوبی تحت مراقبت قرار گرفتند و شناخت کافی ار کلاس درس شان دارند و بطور اشکار از عقیده و نظر خودشان دفاع می کنند. شما اطمینان حا صل بکنید که والدین با شما همکاری خواهند کرد ، و همینطور اطمینان حاصل بکنید که همکاران شما شما را یاری و کمک می کنند.
3. حد و مرز خودتان را نشان بدهید
اصلا\"ترسی از خواهش کردن برای کمک نداشته باشید. ازشما بعنوان معلم نمیتوان انتظار داشت که یکمتخصص در کودکان کم هوش باشید . زمانی که شما یک شخصی را در کنار خود دارید راحت تر هستید.
4. از کود ک سوال بکنید چه چیز او را کمک می کند
این کودکان اغلب خیلی راحت هستند آنها برای شما توضیح می دهند که از چه راهی بهتر یاد می گیرند.زمانی که از آنها سوال میشود آنها دستپاچه میشوند بخاطر اینکه اطلاعات داوطلبانه ای بدهند برای آنها وقت بگذارید و بعد سوال بکنید . که چگونه بهتر یاد می گیرند .در غیر اینصورت بایستی متخصص اظهار نظر بکند. چگونه بهتر یاد می گیرند.
5.شما فراموش نکنید که کودکان کم هوش به یک دسته بندی احتیاج دارند
آنها به یک محیط اجتماعی عادی نیاز دارند ، برای اینکه حداقل بتوانند به خودشان از دید ظاهری نظم بدهند. برای همین مقصود آنها عمیقا\" در این و ضعیت نیستند. برای کودکان کم هوش یک فهرست تهیه بکنید خیلی کمک رسان خواهد بود. زمانی که آنها دیگرنمی دانند میتوانند به فهرست ویا تخته مراجع بکنند. آنها احتیاج به کمک دارند تا بتوانند به خاطر بیاورند reminders آنها احتیاج به دیدگاه وسیع دارند،
Previews ، آنها احتیاج به تکرار دارند ، آنها نیاز به آموزش دارند، آنها نیاز به حد و مرز دارند، آنها نیاز به دسته بندی دارند.
6. قسمت هیجانی آموختن را فراموش نکنید
این کودکان احتیاج دارند درکنار تدریس شادی داشته باشند ، موقعیت پیشرفتی بجای مایوس بودن ، تشویق بجای یکنواختی یا ترس. احساسات که به مرحله یادگیری تعلق دارد. هوشیاری را هدیه بدهیم.
7.تدارک دیدن قواعد
بطور بد خط ننویسید و نوشته ها را خوانا و بطوریکه قابل دیدن باشد بنوسید. ( تخته سیاه). کودکان آرام و مطمئن میشوند وقتی که بدانند که چه چیز در انتظار آنها خواهد بود.
8. دستور عمل را تکرار بکنید
دستور عمل را یادداشت بکنید . دستور عمل را تلفظ بکنید دستور عمل را تکرار بکنید کودکان کم هوش بایستی بیشتر از دیگران بشنوند.
9. تماس چشمی مستقیم داشته باشید
شما می توانید یک کودک کم هوش را با تماس چشمی از انجام دادن کاری برگردانید . اغلب اوقات این کار را انجام بدهید یک نگاه زود گذر کودک را در مقابل افکار پوچ محفوظ می کند. یا اجازه دادن برای سوال کردن . ویا وجود نامشهود را به راحتی تائید کنند.
10.کودک کم هوش را در نزدیکی میز تحریرخودتان بنشانید ویا در جایی که شما در آنجا بیشتر هستید . بدین طریق می توانید آنها را از بی هدفی اجتناب کنید. چیزی که این کودکان را رنج می دهد.
11. سعی کنید ، به کودکانتان برای برقرای برنامه کاریشان بعداز مدرسه کمک کنید به این طریق از بی توجهی کودک کم هوش جلوگیری می کنید. تاخیر ، فرصت
12. دست بکشید ویا محدود بکنید اغلب تکرار کردن آزمایش زمانی را چنین تستی در تعلیم و تربیت ارزشی ندارد. چونکه کودکان کم هوش به آن اندازه نیستند که بتوانند اثبات بکنند.
13. به کودکان اجازه بدهید یک راه چاره ایی پیدا بکنند که برای مدت کوتاهی جازه داشته باشند که بتوانند از طریق راهی که پیدا کردند کلاس درس را ترک بکنند. و زمانی که در ابتدا به قواعد کلاس وارد شوند ناپدید ویا اشتباه نمی کنند بلکه در شروع به ادواد مهم کار توجه و خودشان با روش آموختن تطبیق می دهند.
14. توجه به کیفیت تمرین خانه داشته باشید نه به کمیت آن . کودکان کم هوش نیاز به محیط کم دارند بایستی آن را قبول بکنیم که آنها یک ضریب هوشی محدودی دارند آنها در همان زمان یادمی گیرند بدون اینکه از مقدار آن خسته بشوند .
15. کارکردن در کنار صفحه ی تلویزیون دراین مرحله یادگیری، کودک کم هوش بطور پایدار و نامحدود از Feedback بهره مند می شود. واین بر روی ذهن شان می ماند. و تجربه کسب می کنند که چه چیزی را از آنها انتظار دارند و آیا به هدفشان میرسند و بایستی برایشان خیلی دلگرم کننده باشد.
16.تمرینات بسیار گسترده را به تمرینهای کوچک در بیا ورید این روش درسی برای کودکان کم هوش نتیجه بسیارخوبی داده است زیرا تمرینات گسترده برای آنها خسته کننده است ، و آنها فورا\" اظهار احساس می کنند که \" من دیگر بیش از این نمی توانم \" آنها وحشت می کنند و خودشان را کنار میکشند.
17.لطفا\" به هیجان زیاد آنها توجه داشته باشید کودکان کم هوش متوانند به جوش بیایند مانند یک کتری آب برروی آتش. شما بایستی فورا\" در وضعیتی باشید که از این حرارت بتوانید جلو گیری کنید . ویا حد اگثرراه دیگری برای جلوگیری از هرج و مرج در تدریس انتخاب بکنند. ویا پیشگیری
18. حافظه اغلب یک مشکل برای کودکان کم هوش است به آنها فن های کوچک یاد بدهید برای مثال مانند آمیختن فعال کردن حافظه فرقی نمی کند که کدام فن کوچک را شما پیدا بکنید. حالا می خواهد عبارات ، قافیه ها ، اسم فامیل ویا شبهه آن باشد. آنها میتواند کمک بزرگی برای حافظه باشد .
19. یک مطلبی را عنوان بکنید قبل ازا ینکه راجع آن صحبت بکنید راجع به آن توضیح بدهید و سپس دوباره تکرار بکنید اگر شما در هنگام صحبت کردن هم زمان بنویسید این خیای کمک رسان خواهد بود. کودکان بهتر از طریق دیدن متوجه میشوند تا شنیدن. این روش کاری به آنها کمک می کند سیستم فکریشان نظم پیدا کند.
20. روش آموزش را آسانتر بگیرید از وسایل کاری معقولانه استفاده کنید . از تخته تدریس استفاده بکنید. هرچه حرکات لفظی ساده تر باشد احتمال زیادی است که بتوانید به آنها بفهمانید. از صداهای رنگی انتخاب بکنید این طریق آموزش کمک به نگهه داشتن تمرگزهواس آنها میشود.
21.انتظارتان را روشن و واضح بکنید
22. با هم سازش کردن را شما تمرین بکنید
23. انگیزه کمک میکند به کودکان کم هوش سبک بازی را یاد بگیرند
24. اگر نیاز بود تما م گروه را ازهم جدا بکنید – اگردیدید که آنها از نظر اجتماعی باهم سازگاری ندارند میتوانید آنان را به چند ویا گروه سه نفری تقسیم بکنبد.زیرا بایستی آنها نظم و ترتیب را بیشتر مورد امتحان قراربدهند
25. شما به هم پیوستگی منطقی داشته باشید ، چنین کودکانی بایستی این احساس را بکنند که برای آنها زحمت کشیده میشود و آنها را می خواهند مشارکت بدهند. این علاقه به آنها باعث مشغول شدن انگیزه آنها می شود.جلوگیری از همکاری نکردن می کند .
26. تا جایی که امکان دارد مسئولیت از کودکان را نگیرید
27. شما کودکان را با منزل –مدرسه – در دفترچه یاداشت شان یاد بد هید. و از صحبتها و معاشرتهای بحران آمیز اجتناب بکنید . این دفترچه یادداشت میتواند بعنوان Feedback برای کودکان کم هوش یک کمک باشد.
28. سعی کنید گزارش های موفق آمیز را روزانه یاداشت بکندد .
29. شما به کودکان جرات بدهید که مراقب خودشان باشند یک تعویض کوتاه در آخر ساعت می توان این اثر این حمایت را داشته باشد.
30. کودکان کم هوش را برای تغییر برنامه آماده بکنید چون بالاخره آنها بایستی بدانند که بعدا\" چه اتفاقی خواهد افتاد . که بتوانند باطنی خودشان را آماده بکنند .یک تغییر ناگهانی و غیره منتظره می تواند آنها را بیش از اندازه به هیجان بیاورد.
31. تمجید کردن ، نوازش کردن، بی رسمیت شناختن ، تشویق کردن را بایستی قوی بکنید.
32. به کودکان با سن بالا را اجازه بدهید که سوالات خودشان را یاداشت بکنند. از این طریق آنها فراموش نمی کنند و پشت سر هم سوال نمی کنند. آنها فقط چیزی که گفته می شود را یاداشت نمی کنند بلکه اساسا\" افکارشان را درمورد مطلب . به این صورت به آنها کمک می کند که بهتربشنوند.
33. دست نویسی برای این خیلی از این کودکان کمی مشکل است از وسایل های پیشرفته را جانشین آن بکنید. برای مثال keyboard را بکار ببرید و سوالات شفایی بکنید.
34. شما مانند یک رهبر ارکسترعمل بکنید ، برای هوشیاری کودکان قبل از شروع به درس دادن وسایل کمکی متفاوت برای تدریس را نشان بدهید ( تخته سیاه، فهرست ، عکسها).اگر که می خواهید بکار ببرید.
35. اگر امکان داشت در هر رشته ایی یک همکلاسی را در کنار هم بگذارید و شماره تلفن را فراموش نکنید.
36. به کودکان کم هوش این جرات را بدهید که با صدای بلند قراعت بکنند هر بار که در تدریس امکان دارد. اجازه بدهید که کودکان کم هوش دوباره توضیح بدهند اینطوری کمک به توانایی شان می کند که بر سر یک مطلب بمانند.
37. تکرار ، تکرار ، تکرار .
38. به حرکت نگهدارید یکی از بهترین معلجه برای کودکان کم هوش است حالا چه کودکان و چه بزرگسالان حرکت بدنی یک تمرین نشاد آفرین برای آنها است. این تمرینات کمک می کند که انژی اضافه را گاهش بدهند و دقت بیشتری داشته باشند به بعضی از هورمونها نظم می دهد . و همچنین بر روی سلسله اعصاب خیلی اثر می گذارد و شادی آفرین است.
39. کودکان سن بالا باید خودشان را با آمدن اضطراب آماده بکنند هرچه بیشتر آمادگی برای مطلب داشته باشند ، می توانند در مورد مواد جدید بیشتر آرمایش بکنند.
شما به این به اندیشید که در هر صدای ناهنجار یک آهنگ شیرینی نهفته است ، یک سنفونی که هنوز بایستی نوشته شود!

/ 0 نظر / 430 بازدید