گپ های مشاوره ای
یادمان باشد مشاوره در درجه اول فرایندی پیشگیرانه است و بعد درمان پس سعی کنیم از بروز مسئله جلوگیری کنیم. به ما اعتماد کنید 
گالری تصاویر
 نویسنده : سرکار خانم صدیقه خانزاده دانشجوی مرکز
 
شمار قربانیان تعرضات جنسی از مواردی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت .آمار تکان دهنده سال 85 حاکی از   آن است که 40% از پرونده های تجاوزات جنسی علیه زنان ودختران در پی دوستی های خیابانی وروابط پنهان رخ داده است که بیشتر آنها به بهانه شناخت قبل از ازدواج شکل گرفته است.
بخش اسف بار ماجرا آن جاست که مجرمان این پرونده ها رد پایی  از خود  باقی  نمی گذارند و تمامی مشخصات  ساختگی است . این دسته از شکارچیان اطمینان دارند که ترس از آبروریزی طعمه هایشان را کمتر به سوی پلیس می کشاند وآنها هم چنان به کار ادامه می هند .
 
هویت دوستی های خیابانی
 
به طور کلی در آغاز نوجوانی به علت بیداری غرایز وشدت حالات هیجانی گرایش دختران پسران به دوستی با جنس مخالف بیشتر می شود .داشتن دوست اعتماد به خود را تایید و تقویت  می نماید. و در صورتی که پیوند دوستی گسسته شود شخص نسبت به ارزش های خود دچار شک وتردید می شود.
بعضی از پسران ایرانی داشتن دوست دختر را نوعی محبوبیت قدرت اجتماعی و موفقیت برای  خود محسوب می کنند ودر شرایطی که توانایی تشکیل خانواده از طریق ازدواج را ندارند عده ای از آنان نیازهای جنسی وعاطفی خود را از طریق دوستی های افراطی  بر طرف  می نمایند.  متقابلا  برخی دخترها ارتباط با پسران را نوعی جذابیت برای خود تلقی میکنند و متاسفانه اکثر قریب به اتفاق آنها تصور می کننداین دوستی ها به ازدواج منتهی میشود.
استدلال جوانان امروزه دور این محور می چرخدکه باید پیش از ازدواج شناخت داشته باشند. ازدواج های سنتی ، روابط واختلافات بین پدر و مادر و... در تجارب ازدواج  دیگران به دلیل  عدم  شناخت همراه با رسیدن به  احساس  خواسته شدن و  یک تجربه آنها را  به  پافشاری  به دوستی با پسری  که  اظهار علاقه کرده است وا می دارد.
اما چیزی که اهمیت دارد این است که تحولات عاطفی دختران ازپسران متفاوت است. پسران  نسبت به جنبه ی غریزی تخیلات خود غافل باقی نمی مانند،اما دختران در این دوستی ها معمولا به دنبال عشق آرمانی و رمانتیک هستند.آنها این عشق را آسمانی وپاک می دانند و خیانت  به آن را گناهی  نبخشیدنی
می شمارند.
با این توصیف ،دوستی های دخترو پسر ایرانی کمی شباهت به دوستی موش وگربه دارد.پسر جوان در جستجوی لذت های جنسی خودبا وعده های فریبنده ودروغین دختر جوان را تسلیم خواسته های خود می کند.پس از مدتی روابط نا مشروع ،ودر پی آن تسلیم نشدن پسر برای ازدواج ،دختر جوان دچار آسیب روانی می شودواحساس افسردگی،پوچی و بی ارزشی می کند.
متاسفانه در فرهنگ ایرانیان ،آسیب اجتماعی،روانی و تربیتی چنین دوستی هایی بیشتر متوجه دختران است ومرد ایرانی بدون هیچ گونه محدودیتی ،تجربه های متنوع این دوستی ها را پشت سر می گذارد.
اما دختر ایرانی ،اگر یک نمونه چنین دوستی هایی را تجربه کند ،تا پایان عمر ،شان وحرمت خود را 
از دیدگاه خانواده وجامعه از دست می دهدو برچسب نا شایست بودن را با خود حمل میکند وآثار سوء
این تجربه ی منفی  مثل سایه به دنبال اوست. زیرا در مواردی  که او وعده ازدواج را از طرف پسر جدی می گیرد او را از پذیرفتن ازدواج با دیگری باز می دارد و در مواردی  فشار  اطرافیان  ممکن باعث از دست رفتن تعادل روحی و روانی او شود.در صورتی  هم که  تن به ازدواج  بدهد این  فشار روانی را باید تحمل کند که نکند همسرش به رابطه های او در دوران تجرد پی ببرد.
ویژگی ها دوستی ها ی خیابانی
 
üاز طریق چتهای اینترنتی ،مهمانیهای خصوصی،پارک،خیابان ومزاحمتهای تلفنی شروع وبعد از طی مراحلی که دور از چشم خانواده هاست،به در معرض خطر افتادن آبروی دختر منجر می شود.
üدر این روابط عاطفی معمولا پسران با دختران طرح دوستی می ریزند.
üاین گونه دوستیها به صورت پنهانی ودور از چشم خانواده وآشنایان صورت می گیرد.
üبه دلیل مخفی بودن این روابط دختر وپسربرای ملاقات یا برقراری ارتباط با یکدیگر و وقت  زیادی بهانگیزه ی داشتن این قدرت  منظور طرح ریزی وفراهم آوردن مقدمات صرف می کنند.
üمعمولا این دوستی ها بدون مانع وبا سرعت انجام می گیرد.
üدر این نوع روابط دوستان نقش به سزایی در به وجود آمذن این روابط دارند.
üمعمولا پسران این رابطه را یک قدرت می دانند و دختران یک جاذبه فردی و اجتماعی که نداشتن آن یک نوع عر ضگی محسوب می شود.
üوجود اضطراب مستمر در این افراداز عوامل مهم در سلب اطمینان خاطر آنهاست که منجر به  قطع رابطه می شود.عمر کوتاه این دوستی ها و تعارض فکری واحساسی که باقی می ماندواز دست رفتن ارزشمندی وشرافت از جمله آسیب هایی است که یک دختر باید متحمل شود.
عوامل ایجاد دوستی های خیابانی
üعدم ایفای نقش خانواده در جهت یاری دادن به نسل جوان برای یافتن هویت سالم ،مثبت ،پویا و سازنده.او لذت دوستی را عامل تسکین بحران بی هویتی خود میداند.
üناتوانی جامعه وخانواده در پاسخ گویی صحیح وبه موقع به نیازهای اساسی نسل جوان،از جمله امنیت،احترام ،محبت ودوست داشته شدن.
üفقر فرهنگی ونشناختن هویت واقعی  جنس مخالف وشاید نشناختن قدر وارزش خود.اگر دختران   به قداست،ارزش،اهمیت وکرامت خود واقف شوند ودر برخورد با جنس مخالف رفتاری  توام با متانت  وبزرگ منشی وبی اعتنایی داشته باشند فرصتی برای انحراف وآسیب به وجود نمی آید.                            
آینده این دوستی ها واین که آیا به ازدواج منجر می شود؟
دوستی های خیابانی،عاری از شکوفایی محبت واقعی است وبیشتر یک پیوندغریزی است.اگر هم به
ازدواج منتهی شود پشتوانه عشق ومحبت نداردوچنین ازدواجی دوام پیدا نمی کند.زیرا پسر ودختر جوان
شریک لذت های جنسی یکدیگر بوده اند وزندگی واقعی پس از ازدواج امری فراتر از ارضای غرایز  
 جنسی است .در تجربه این دوستی ها ،فرصت برای انتخاب وشناخت صحیح یکدیگر به وجود نمی آید،
زیرا در اوج هیجانات ناشی از غرایز جنسی افراد نمی توانند عاقلانه وآگاهانه  یکدیگر  را  بشناسند و
انتخاب کنند.اگر هم اجبارا ازدواجی صورت گیرد،پس از مدت کوتاهی به جدایی وطلاق منتهی می شود.
 واگر به قطع رابطه برسد،بازنده اصلی غالبا دختران جوان هستند که دو حالت برای آنها قابل پیش بینی
 است:
vدختر جوان وآسیب خورده پس از یک تجربه درس عبرت می گیرد وبه ارزش   وجودی خود  پی می بردو این دوستی ها را رها می کند.
vدختر جوان وآسیب خورده تا حد وسیله ای برای ارضای جنسی نزول پیدامیکندوبه خیال خود به آزادی رسیده است وسرانجام آن پشیمانی واز دست دادن سلامت جسمی وروانی خواهد بود.                                                                                                                  
راهکار
qدخترانی که این تجربه تلخ را دارا می باشند غالبا نمی توانند چنین تعارضی را تحمل کنندودر این هنگام ممکن است به معلم یا مربی خود پناه ببرد که این افراد در جایگاه مشاور ،این  دختران را از  طریق  باز گشت به سوی خدا وطلب مغفرت واستدعای پرده پوشی از خداوند امیدوار سازندواز این طریق حرمت و
شرافت شخصیتی وی را برای او باز سازی کنند.به دختران در مورد نحوه ساختن آینده خود وایجاد کانون 
گرم خانواده مبتنی بر عفت و پاکدامنی وصداقت توصیه های لازم را بکنند وبه او بفهمانند که می تواند با پرورش فرزندانی صالح وپاکدامن گذشته ی خود را جبران کند.
qآگاهی دادن خانواده ها به فرزندان .
qآگاه بودن خانواده ها به نیاز های عاطفی فرزندان وشیوه ی صحیح پاسخگویی به این نیازها.
qآموزش الگوی صحیح رفتاری به فرزندان واجتناب از آسان گیری و پرهیز از سخت گیری به آنها ورعایت تعادل ودوری از بی بند وباری.
qتقویت ارزشهای اخلاقی انسانی ومعنوی وسست کردن معیار های مادی در نظر آنها .
qتقویت وتوسعه ی مراکز ورزشی وتفریحی وبرنامه ریزی صحیح برای اوقات فراغت نوجوانان.
qپرورش اعتماد وعزت نفس نوجوانان در خانواده ومدرسه واجتماع.
qسالم سازی محیط اجتماع  واز بین بردن تبعیض میان طبقات جامعه.
qآموزش اصول بهداشت روانی به خانواده ها وبرقراری احساس امنیت در خانواده وجامعه وجلو گیری از بروز اضطراب در نوجوانان وجوانان.
کلام آخر
وظیفه همه ی پدران ومادران است که در دوران جوانی ونوجوانی به دختر وپسر خود محبت کافی داشته باشندتا این که آنها برای ارضای این احساس به افراد غریبه پناه نبرندوسنگ بنای زندگی وآینده خود را سست وخراب نکنند.
خلا عاطفی وحاکم نبودن روابط محبت آمیز بین زن وشوهر واعضای خانواده می تواند از عوامل آسیب زا باشد.
تهدید وارعاب علیه زنان ودختران عزت نفس آنان را از میان برده وتشنه ی کوچکترین نگاه محبت آمیز میکند.
توصیه به جوانان این که ارزش انسانی خود را درک کنند وبه آسانی عظمت خود را فدای لذت های پوچ ولحظه ای نکنند.این معامله ای زیانبار است که ضرر آن در بسیاری از مواقع غیر قابل جبران است.
عظمت خود را در یابید.
منابع:
1-روابط دختر وپسر در ایران از دکتر علی اصغر احمدی .
2-روانشنلسی ژنتیک از دکتر محمود منصور.
3-موج سوم از آلوین تافلر،ترجمه ی شهین دخت خوارزمی .
4-سخنان دکتر صدیقه یگانه،روانشناس.
والسلام
[ سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٧ ] [ ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ ] [ امیر حسین عتیقه چی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

مجری و مدرس دوره های متعددی چون کارگاه های آموزشی ازدواج ، روابط زوجین ، مهارتهای زندگی ، PME ، درگیری های زوجین ،‌پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، پیشگری از مواد مخدر ، بهداشت روان ،مهارتهای شغلی و حرفه ای ، آزمون های روانشناختی و . . . ! ................................................ همکاری های گوناگون با بهزیستی ، شبکه بهداشت و درمان ، دانشگاه ، آموزش و پرورش ، اداره زندان ها ، نیروی انتظامی ، موسسات NGO ،‌گروه های NA و . . . ! ................................................. عاشق مشاورم و اعتقاد دارم روزی مشاور عضوی از خانواده همه انسانها خواهد شد. شما می توانید ذهنیت های خود را توسط ابزار ارتباط با ما به صورت خصوصی ارسال نمائید
امکانات وب
تماس با ما
ایران رمان