گپ های مشاوره ای
یادمان باشد مشاوره در درجه اول فرایندی پیشگیرانه است و بعد درمان پس سعی کنیم از بروز مسئله جلوگیری کنیم. به ما اعتماد کنید 
گالری تصاویر

مقدمه
گشتالت درمانی یکی ازروشهای مشاوره است که فردریک پرزوهمسرش لورا آن راارائه دادند.پرزدریک خانواده یهودی متولدشد،وی بعدازاخذدرجه دکترای طب باسمت دستیارباکرت گلدشتاین وپل شیلدردرمؤسسات روانکاوی درمقام روانکاوکارمی کرد. اوازطریق تماسهای خود باورتایمر،تیلیچ،گلدشتاین، بیوبرو دیگر
صاحبنظران مجمع علمی وحرفه ای آلمان درسالهای دهه بیست وسی قرن بیستم میلادی موفق شدمقدمات گشتالت درمانی(Gestalt Therapy)راتدوین کند.
تعریف گشتالت درمانی:
آنچه که بنام گشتالت درمانی معروف شده است چیزتازه ای نیست،بلکه سازماندهی جدیدی است ازافکاری که ازقدیم الایام درزمینه های مختلف وجودداشته است.
به نظرمی رسدکه پرزدرتدوین نظریات خودازسه حوزه فکری خاص ومستقل تأثیرپذیرفته است که عبارتنداز:مکتب اصالت وجود،پدیدارشناسی اروپایی وروانشناسی گشتالت.درمکتب اصالت وجود،برتجارب زمان حال فرد،درروانشناسی گشتالت برادراک وکلی نگری ودرپدیدارشناسی برادراک فردازواقعیت تأکیدمی شود.درحالی که درگشتالت درمانی ضمن توجه به اهمیت تجربه،ادراک فردازهستی خوددرزمان حال برارگانیزم به عنوان یک کل،همچنین چگونگی ارتباط ارگانیزم بامحیط وچگونگی کسب تجربه ازجانب فردتأکیدمی شود(به عبارت دیگرتأکیدپرزرادراک وکل نگری وچگونگی واکنش فرددرمقابل پدیدها تأثیری است که پرزازمکاتب اصالت وجود،پدیدارشناسی وروانشناسی گشتالت گرفته است.درروانشناسی اصالت وجودتأکیدبرآن است که فرددرزمان حال چه تجربه ای دارد،درحالی که درگشتالت درمانی ضمن پذیرش اهمیت تجربه تأکیدبرآن است که فرددرزمان حال هستیش راچگونه درک می کند.تأکیدبرارگانیزم به مثابه یک کل وهمین طورتأکیدبرارتباط ارگانیزم بامحیط وفرایندتجربه فردازمفاهیم اساسی تفکرگشتالتی ومکتب اصالت وجوداست).
روانشناسی گشتالت که به منزله نظریه ای درزمینه ادراک بوجودآمدبرروابط متقابل میان شکل شیءوزمینه آن وفرایندهای ادراکی تأکیدداشت وواکنشی بودنسبت به شیوهای اجزانگرانه ای که سعی می کردندادراک وفرایندهای ذهنی را ازراه تجزیه آنها به اجزاویا به محتویات ذهنی مطالعه کنند. ازآغازگران نهضت روانشناسی گشتالت می توان ازورتایمر،کافکاوکهلرنام برد.
گشتالت درمانی برافکارواحساسات وبرداشت فردازدنیادرزمان حال تمرکزداردوبه گذشته فردتوجهی ندارد.دراین روش بیش ازاین که به گفتگوهای انتزاعی درموردوقایع وموقعیتهای مختلف توجه شودبرایجادزمینه برای تجربةمستقیم تأکیدمی شود.درگشتالت درمانی درمانگربه مراجع کمک می کندکه رفتارهای اجتنابی رابه سطح آگاهی بیاوردتابدین وسیله حالت تعادل درفردایجادشود،زیراهنگامی که فردازامیال،تحریکات وعواطف نخواسته خودمطلع شودمی تواندبامحیط تعادل مناسبتری داشته باشد.

مابقی مطلب را در اداه بخوانید


ادامه مطلب
[ شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٧ ] [ ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ ] [ امیر حسین عتیقه چی ( آرش ) ]

تعاریف راهنمایی ومشاوره گروهی:
درراهنمایی انفرادی،مشاوربا یک مراجع سروکاردارد وبه جمع آوری اطلاعات وشناسایی فرداقدام می کند.درحالیکه درراهنمایی گروهی تعداد مراجعان بیش یک نفراست.راهنمایی گروهی تجمع افراداست که برای رسیدن به هدف ویاهدفهای معینی فعالیت می کنند.درراهنمایی گروهی هدفها،نوع عضویت،نوع رهبری،وموقعیت گروه ازعواملی تعیین کننده اند.
به نظرماهلر(1969)هدف اصلی راهنمایی گروهی کسب اطلاعات درزمینه گروهی فعالیت سازمان یافته ای است که ازایجادمشکل پیشگیری می کند.مثلاًبا ارائه اطلاعات شغلی به صورت گروهی،به دانش آموزان ومراجعان کمک می شودتا حتی الامکان انتخابهای نادرست انجام ندهندودرآینده بامشکلاتی مواجه نگردند.لذافعالیتهای راهنمایی جنبه پیشگیری دارند.تعدادشرکت کنندگان درراهنمایی گروهی معمولاًبیست تاسی وپنج نفرمی باشدودرصورت وجودامکانات کافی می توان این عده راافزایش داد.
درانجام راهنمای گروهی رهبرگروه به تخصص وتبحرخاصی نیاز ندارد.زیرا درچنین گروهی حل مشکل ویامسئله عاطفی وروانی مطرح نیست وتقریباًهر فردی می تواندراهنمایی گروهی رااجرا کند.معلم نیز ازعهده انجام راهنمایی گروهی بخوبی برمی آید.معمولاً
درراهنمایی گروهی ازابزارووسائل متعددی نظیرفیلم،اسلاید،بروشور
شغلی وغیره استفاده می شودتایادگیری تسهیل گردد.راهنمایی گروهی برای تمام دانش آموزان ومراجعان ضرورت دارد.می توان باارائه واحدهایی درزمینه راهنمایی،معلمان رابا راهنمایی گروهی آشناساخت وفعالیتهای متعددراهنمایی راکه در مدارس ضرورت داردوبه آنها واگذار کرد.
مشاوره گروهی با راهنمایی گروهی تفاوت دارد.به اعتقاداولسن(1970)مشاوره گروهی یک سلسله فعالیتهای سازمان یافته است که باتعداد معینی شرکت کننده دریک زمان انجام می گیرد.این فعالیت ها جنبه درمانی وپیشگیری دارند.درمشاوره گروهی گاهی یک وهنگامی دومشاوربا تقریباً هشت نفرشرکت کننده دورهم می نشینندوبه بررسی وتجزیه وتحلیل موضوعی عاطفی وروانی می پردازندوتلاش می کنندراه حلی برای مشکل بیابند.ازاینرو،هدف مشاوره گروهی دروهله اول معمولاًحل مشکل ودرمرحله بعدجلوگیری ازبروز مشکلات می باشد.
رهبری جلسات مشاوره گروهی،به تخصص وتبحرنیازداردو هر فردی نمی تواندمشاوره گروهی راتشکیل وآنراباموفقیت هدایت کند.رهبرگروه علاوه برگذراندن دورةآموزش رهبری گروه باموفقیت
بایدشخصاًدر چندین جلسه گروهی به عنوان عضوشرکت جویدوگروهایی رانز تحت نظارت متخصصین سرپرستی کندتابتواند
مشاوره گروهی راتشکیل واداره کند.
روش مشاورةگروهی:

بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٧ ] [ ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ ] [ امیر حسین عتیقه چی ( آرش ) ]

آسمان

الف) تعیین هدف یا اهداف

انسان باید ابتدا هدف و یا اهداف خود را در زندگی و یا کاری که می‏خواهد انجام دهد ، به طور دقیق و مشخص، ترسیم کند. طبیعی است که این هدف، باید شفاف، معقول، قابل دست‌یابی، بدون افراط و تفریط ، مطابق توان و استعداد خود و واقع‌بینانه باشد نه بلندپروازانه و خارج از توانایی‌‏های شخص. در غیر این صورت، وقتی با مشکلات و موانع سختی رو‌به‌رو شود ، ناامید و دلسرد شده ، از ادامه کار، منصرف می‏‏شود و خود را ناتوان و بی‌‏اراده می‏بینید.

 

ب) شناخت توانایی‌‏ها و استعدادها

همه ما در وجود خود ، از استعدادهایی برخورداریم . کافی است این نیروها را بشناسیم و برای رسیدن به هدف، آنها را به کار گیریم.

 

ج) برنامه‌‏ریزی

باید برای تمام کارها و فعالیت‌‏های شبانه‌روزی، برنامه‌‌ای مدون و منظّم داشته باشید .بدین منظور از جدولی استفاده کنید که در ستون افقی آن، ساعات شبانه‌روز و در ستون عمودی، ایام هفته را یادداشت و تمام کارهای روزانه – خواب، استراحت، ورزش، مطالعه - را در آن درج کنید و هر فعالیتی را در زمان خاص خود ، در جدول بنویسید و هیچ زمانی را بدون کار ، خالی نگذارید. هر روز صبح با نگاهی به آن برنامه ، به اجرای دقیق آن بپردازید و شب‏ها، قبل از خواب، آن را محاسبه و ارزیابی کنید. شایسته است همچون یک محاسبه‌‏گر جدی و قاطع ، فعالیت‏های روزانه و میزان موفقیت خود در انجام دادن آن ها را بررسی کنید و در صورت موفقیت، خود را تشویق و در صورت تخلّف و سهل‌‏انگاری در اجرا، خود را تنبیه کنید.

آجر‏های بنای هستی‌مان را، طرز تفکرمان می‏سازد و اگر بخواهیم در دنیای‌مان اتفاق زیبایی بیفتد ، گام اول ، تغییر در نگاه و بینش ماست.

د) اصل تلقین یا خودگویی‏های مثبت

گفتن، باور داشتن است. وقتی می‏گوییم من آدم شکست خورده‌ای هستم، بی‌استعدادم و عوض شدنی نیستم، در واقع، حکم محکومیت خود را صادر می‏کنیم. روان‌شناسی شناخت، به ما چنین می‏گوید: دستور دادن، فرایند شدن است و ما را دستورات می‏سازند. ما همواره با خودمان حرف می‏زنیم و هفتاد درصد (70%) وقت‌مان با گفت‌وگو سپری می‏شود حتی زمان خواب و ما همان می‏شویم که با خود حرف می‏زنیم. سعی کنید دستورات خوبی به خودتان بدهید. شما با خودتان چه می‏گویید؟ فرهنگ ذهن و زبان شما، مثبت است و نیروزا و یا منفی است و نیروبر؟

 

آجر‏های بنای هستی‌مان را، طرز تفکرمان می‏سازد و اگر بخواهیم در دنیای‌مان اتفاق زیبایی بیفتد ، گام اول ، تغییر در نگاه و بینش ماست. با تغییر نگاه ، ایده‌آل‏ها و اهداف زندگی‌مان به درستی شکل می‏گیرند و آن گاه گام دوم، یعنی تلاش مستمر و انتخاب‏های عالی و فرداساز، در دنیای ما رخ خواهد داد . «إن الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم».

نگرش‏ها و اندیشه‏های ما، مهم‌ترین عامل تغییر به شمار می‏آیند. نود درصد (90%) تغییرات خوب و بد زندگی‌مان، به نوع نگرش ما به رخدادهای زندگی بستگی دارد و ده درصد (10%) آن به وقایع بیرونی وابسته است.

 

ادیسون می‏گوید: « مشکل افرادی که شکست خورده‏اند و دست از تلاش بر‌داشتند ، این بود که نمی‏دانستند که در یک قدمی ‏پیروزی‏اند » و می‏گفت: راز توفیقم این بود که هرگاه برای باز کردن دری تلاش می‏کردم و باز نمی‏شد ، بارها و بارها تلاش می‏کردم و با خود می‏گفتم: حتماً این کلید ، درب را در صدمین بار، باز خواهد کرد.

 

ه) تدریجی بودن تقویت اراده

برای به دست آوردن اراده‏ای قوی و محکم، باید به تدریجی بودن آن و نیاز آن به تمرین، توجه داشت. گمان نکنید می‏توانید به طور دفعی و بدون تلاشی درخور، به آن دست یابید. بنابراین، به راهکارهای عملی زیر توجه کرده، به آنها پای‏بند باشید:

- هر روز صبح حداقل بیست دقیقه ، به طور مرتب و در ساعتی معین ، ورزش کنید.

- صبح‏گاهان، هر زمان که بیدار شدید ، بی‌‏درنگ برخیزید و از رختخواب بیرون روید ، حتی اگر خواب‌آلودگی مزاحمتان است، از اتاق بیرون روید و قدری نرمش کنید تا خواب‌آلودگی از بین برود.

- در صورت امکان، چند دقیقه قبل از اذان صبح از خواب بیدار شده، نماز شب بخوانید و اگر در آن وقت بیدار نشدید ، قضای آن را به جا آورید.

- مقید باشید هر روز تعداد آیات معینی از قرآن را تلاوت کنید (حداقل 30 تا 50 آیه) و در صورت تمایل، در هفته‌‏های بعد، بر میزان آن بیفزایید.

- ترک گناه و مخالفت با هواهای نفسانی، نقش بسیار مؤثری در تقویت اراده و نهادینه کردن آن در درون انسان دارد.

- هرگز در کارها، ناامید نشوید و با حالتی تهاجمی، برای پی‌گیری و به انجام رساندن کارهای ناقص و ناموفق، تلاش کنید.

- کارهایی را که به عهده می‏گیرید، ناتمام رها نکنید و آن ها را به نحو احسن و تا رسیدن به نتیجه مطلوب، ادامه دهید و از پراکنده کاری و آشفتگی در کارها که موجب به هم ریختگی نظام فکری می‏شود ، بپرهیزید و به فعالیت‏های خود ، تمرکز و انسجام ببخشید.

[ شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٧ ] [ ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ ] [ امیر حسین عتیقه چی ( آرش ) ]

چند ماه مانده به ازدواج

 

همه افرادی که مخاطب این مطلب هستند ، تاکنون تجربه خرید چیزی را در زندگی داشته‌اند. وقتی آدم‌ها قرار است با خرید وسیله‌ای خاص بخشی از نیازهای زندگی خود را تامین کنند ، ابتدا برای یافتن جنس و مدل دلخواه خود جستجو می‌کنند.

مدتی بعد از میان اجناس موجود آنچه را که به سلیقه و قدرت خرید آنها نزدیک است انتخاب می‌کنند و سپس با فروشنده وارد مذاکره می‌شوند و در نهایت پس از چانه‌زنی با پرداخت قیمت آن جنس، وسیله موردنظر را می‌خرند و از آن استفاده می‌کنند.

اگر جنس خریداری شده ارزش و اهمیت خاصی داشته باشد ، به دست آوردن آن منوط به این است که مراحل خرید و فروش در داخل یک سند رسمی ثبت شود. موتورسیکلت ، خانه ، خودرو و... مشمول چنین وضعیتی است. البته درباره ی برخی کالاهای دیگر ، فروشنده به خریدار ضمانت‌نامه و نیز کارت خدمات پس از فروش هم می‌دهد تا خیال او را بابت کیفیت جنس خریداری شده راحت کند.

چنین روالی هنگام ازدواج نیز به شکل بسیار دقیقی رعایت می‌شود. جستجو برای یافتن همسر مناسب، انتخاب فرد مناسب، خواستگاری، چانه زدن بر سر مهریه و جهیزیه ، توافق بر سر محل سکونت آینده ، برگزاری مراسم عروسی و در نهایت ثبت ازدواج در یک سند 24 برگی به علاوه ده ‌ها امضا در دفتر ثبت ، مراحل مختلفی است که همسران برای رسیدن به یکدیگر طی کرده و خواهند کرد.

در این میان ، مهریه نیز حکم ضمانت‌نامه‌ای را دارد که مرد به همسر خود ارائه می‌کند و مجموع تعهداتی که قانون برای هر دو طرف تعیین کرده ، حکم خدمات پس از فروش را دارد. این مراحل از سوی افرادی که در مرحله ازدواج قرار دارند ، کمابیش به شکل مشابه طی می‌شود.

در نگاهی دیگر، ازدواج مانند معامله‌ای است که در آن مانند هر معامله دیگر امکان سود و زیان وجود دارد و حتی‌امکان کلاهبرداری هم هست. البته این که در هر معامله‌ای سود و زیان تا چه اندازه منطقی باشد ، مساله‌ای است که هر فردی خود قادر به درک آن است ، اما برخی رفتارها که از آن تعبیر به مخ‌زنی، دزدیدن قاپ طرف مقابل و موارد مشابه می‌شود ، تفاوتی با کلاهبرداری ندارد و مانند هر کلاهبرداری دیگری دیر یا زود به شکست می‌انجامد.

 

بقیه مطلب در بخش ادامه مطلب می باشد


ادامه مطلب
[ شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٧ ] [ ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ ] [ امیر حسین عتیقه چی ( آرش ) ]

ترس غیر عادی یا Phobia، به حالتی گفته میشود که این ترس حالتی غیر منطقی به خود گرفته و زندگی روزمره شخص را مختل میکند.

تقریبا تمام افراد از چیزی میترسند. کسی که از هیچ چیز نترسد به احتمال زیاد حقیقت را نمیگوید؛ حتی اگر دروغ نگوید نباید به او حسادت کرد زیرا ترسیدن، فعالیتی بسیار مهم برای سلامت و زنده نگهداشتن افراد است.
برای مثال ترس از ارتفاع، انسان را از پرتاب شدن به پایین حفظ میکند و ترسیدن از موجودات زهردار، انسان را از سم آنان نجات میدهد. نباید فراموش کرد که در این میان البته بعضی ترسهایی که کاربرد مفیدی هم ندارند می تواند عادی محسوب شوند. ترسهای غیرعادی بعضی افراد ترسهایی چنان شدید دارند که در تمام مدت به چیزی که از آن وحشت دارند فکر میکنند.
اشخاصی که دچار ترس از عنکبوت هستند، تمام سوراخهای ریز خانه را پر میکنند تا عنکبوتی نتواند وارد منزل شود. آنها هنگامی که به خارج از خانه میروند بیش از حد خود را میپوشانند تا اگر با عنکبوتی برخورد کردند، پوستشان با آن برخورد نکند. آنها حتا در زمستان که در خارج، از عنکبوتها اثری نیست هم همین کار را میکنند.
میتوانید تصور کنید که چنین موقعیتی برای زندگی تا چه حد آزار دهنده است. به این ترتیب اگر ترسی، شخص را از لذات زندگی دور کند و ذهن او را چنان مشغول سازد که نتواند کار کند، بخوابد یا کارهای مورد علاقه و ضروری خود را انجام دهد، جزو بیماریها محسوب خواهد شد.
یک روش برای تشخیص ناهنجاری فوبی این است که ترس باید نسبت به موقعیت بیش از حد شدید و نا متناسب باشد. بسیاری از افرادی که از ارتفاع میترسند، با رفتن به منزل دوستشان در طبقه بالای آسمانخراش مشکلی ندارند، اما کسی که بیماری ترس از ارتفاع دارد، قادر به انجام این کار نیست.
توجه کنید که تنها ترس، علامت مشخصه فوبی نیست بلکه ترس به همراه اجتناب کردن وسواس گونه از موضوع ترس چنین معنایی خواهد داشت.
برخی از مردم از حضور در مکانهای شلوغ هراس دارند، که این نوعی فوبیا محسوب می شود. نظریات مختلف درباره چگونگی ایجاد فوبی ترس از مکانهای شلوغ یا مکانهای عمومی که اگورافوبیا (agoraphobia) نام دارد و به انزوا طلبی نیز معنا میشود، یکی از فوبی های رایج است، از نظر طرفداران نظریات فروید (Freud)، به این دلیل ایجاد میشود که مادر بی مسئولیتی که به وضعیت روحی و نیازهای اصلی کودک مانند خوراک، توجه نمیکند، موجب میشود که کودک همواره حسی از نا امنی داشته و نگران این باشد که به حال خود رها شود. این ترس به تدریج عمومیت می یابد تا جایی که شخص در هر مکان شلوغی احساس گمگشتگی و بی پناهی میکند.
در مقابل، نظریات روانشناسی جدید میگویند که اگورافوبیا میتواند به این دلیل به وجود بیاید که افراد از موقعیتهای دردناک و آزارنده اجتناب میکنند و همچنین در این حالت نداشتن اعتماد به نفس و عدم توانایی در انتخاب روشهای مقابله با چنین موقعیتهایی، آنها را به کلی از موضوع ترس خود - در این مورد مردم دیگر- دور میکند.
تحقیقات نشان میدهند که تقریبا نیمی از افرادی که دچار نوعی فوبی هستند، هرگز با موضوع ترس خود برخورد دردناک یا آزارنده ای نداشته اند. ممکن است ما با کسی که مورد حمله مار قرار گرفته باشد برخورد کنیم و از تجربه او، از مار بترسیم.
اما جالب است که تقریبا هیچ کس از خودرو ها نمیترسد، در حالی که تقریبا همه حادثه اتوموبیل رانی را تجربه کرده و یا شاهد رخ دادن تصادفی منجر به مصدومیت یا فوت هم بوده اند.
به قول مارتین سلیگمن (Martin Seligman) روانشناس آمریکایی، انسانها میتوانند به طور ذاتی برای بعضی فوبی ها زمینه داشته و یا آنها را بیاموزند. میلیونها سال است که مردم به سرعت آموخته اند از مار، ارتفاع و صاعقه دوری کنند و همین اشخاص توانسته اند از بلایای مختلف جان سالم به دربرده و زنهای خود را به نسل بعد منتقل کنند. ما هنوز زمان کافی برای ایجاد ترس ذاتی از خودرو و اسلحه را سپری نکرده ایم.
یک تعبیر دیگر این است که مردم معمولا نسبت به موضوعات غیر قابل پیش بینی یا کنترل ناپذیر دچار فوبی میشوند. خطر ناگهانی و غافلگیر کننده همواره پر دغدغه تر است. صاعقه، غیر مترقبه و کنترل ناپذیر است و در مقابل شما میدانید که پریز برق برای شما خطر ناگهانی به همراه ندارد و بسیار بعید به نظر میرسد که کسی دچار ترس از پریز برق باشد.
به نظر میرسد که انسانها از نظر زیستی آماده اکتساب ترسهایی از جانوران و موقعیتهای خاصی هستند که در طی تاریخ تکامل بشر جزو عوامل تهدید کننده او به شمار میرفته اند (سلیگمن).
وحشت بی مورد از سوسک و دیگران حیوانات نوعی فوبیا محسوب می شود. همچنین انسانها مستعد کسب حالتهای ترس و وحشت نسبت به موجودات نفرت انگیزی چون انواع کرم، کرم حشره، موش و سوسک هستند. عصب شناسان توانسته اند عوامل بیولوژیکی از قبیل جریان خون و سوخت و ساز بیشتر در سمت راست مغز نسبت به سمت چپ، را کشف کنند که میتواند در ایجاد انواع فوبی نقش داشته باشد.
دو قلوهای همسانی که دور از یکدیگر رشد یافته اند، گاهی دچار فوبی یکسانی میشوند. دلایل دیگری برای اینکه بعضی انواع فوبی رایج تر از انواع دیگر هستند، وجود دارند. از جمله اینکه ما تجربیات بی خطر فراوانی با خودرو داشته ایم که میتواند بر تجربیات ناگوار ما غلبه کند اما عده انگشت شماری هستند که از مواجهه با مار، پرت شدن از ارتفاع یا گیر کردن در فضای بسته تجربه بی خطری داشته باشند.
روانشناسان میان فرهنگی اشاره کرده اند که فوبی تحت تاثیر عوامل فرهنگی نیز قرار میگیرد. برای مثال اگورافوبیا (ترس از مکانهای شلوغ)، در ایالات متحده و اروپا بسیار شایع تر از مکانهای دیگر است.
تایجین کیوفوشو (taijin kyofusho) یک فوبی اجتماعی رایج در ژاپن است که تقریبا در جای دیگری دیده نشده است و به معنای ترس از آزار رساندن یا آسیب زدن به کسی در اثر رفتار اجتماعی ناشیانه یا نقص جسمانی موهوم شخص است. تمرکز اصلی این فوبی بر آزار رساندن به دیگران است نه نگرانی از آسیب دیدن خود.
تایجین کیوفوشو توسط روانشناسان ژاپنی چنین تعریف شده است: اغراق در فروتنی و ملاحظه وسواس گونه دیگران که در حد پایین آن، در ژاپن اخلاق پسندیده ای شناخته میشود.
بسیاری از روانشناسان عقیده دارند که افراد مبتلا به بیماری وحشتزدگی، فوبی اجتماعی یا انزوا طلبی خود را به این دلیل توسعه میدهند که از ناتوانی خود و یا از ترس بروز حمله عصبی در مقابل دیگران وحشت دارند. به عبارت دیگر، آنها از ترس خود وحشت دارند.
دسته های مختلف فوبی
در علم روانشناسی سه دسته اصلی برای فوبی تعریف شده است:
1- ترس از مکانهای شلوغ (با حمله عصبی یا بدون آن) : اضطراب نامعقول در زمان حضور در مکانهایی که فرار از آن مشکل یا ناراحت کننده باشد.
2- ترسهای اجتماعی : وحشت غیر منطقی از قرار گرفتن در بعضی مجامع یا موقعیتهای نمایشی که میتواند به رفتارهای اجتنابی منجر شود.
3- ترسهای ویژه : ترس مداوم و نا معقول در حضور محرکهای ویژه ای که به طور معمول از آنها اجتناب میشود و دارای زیر مجموعه هایی است:
• ترس از حیوانات - که در مواجهه یا تصور مواجهه با حیوان یا حشره ای خاص ایجاد میشود.
• ترس از عوامل طبیعی - که در مقابل عوامل طبیعی چون طوفان، ارتفاع یا آب ایجاد میشود.
• ترس از خون، تزریق و جراحت - در اثر دیدن یا قرار گرفتن در یک روند پزشکی و جراحی به وجود می آید.
• ترس از موقعیت و وضعیت - هنگام حضور در موقعیتهایی چون وسایط نقلیه عمومی، تونل، پل، آسانسور، پرواز، رانندگی یا فضاهای بسته ایجاد میشود.
• موارد دیگر- ترس از محرکهای دیگر چون خفگی، استفراغ یا هر بیماری مهلک دیگر که در واقع وحشت ناشی از ابتلا به چنین حالتهایی است.

[ جمعه ۱٧ آبان ۱۳۸٧ ] [ ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ ] [ امیر حسین عتیقه چی ( آرش ) ]
1-   تعریف شما در مورد رابطه دخترو پسر چیست؟
تعریف من از رابطه دختر و پسر، رابطه اجتماعی سالم و رشد یافته است. رابطه ای فارغ از احساسات و تمایلات عاشقانه و جنسی و تسلط مابانه بلکه فقط بعنوان دو انسان عاقل و بالغ که در زندگی اجتماعی مجبور به ارتباط سالم و اخلاقی با محترم شمردن اصول و عقاید دینی و مذهبی و اخلاقی مورد قبول جامعه خودشان می باشند.


2-   به نظر شما علت بوجود آمدن این رابطه چیست؟
علت این رابطه نیاز اجتماعی است. انسان برای زندگی سالم و سعادتمند نیازمند تعامل مثبت و سازنده با هر انسانی و از هر جنسی می باشد.وهیچ مکتب و ایدئولوژیی نمی تواند این نیاز را انکار و یا سرکوب نماید و مجبور است راهکارهای اخلاقی و ایدئولوژیک مثبت و موثر آنرا ارائه نماید.

3-   هدف در برقراری این چنین رابطه ها درپسران و دختران چیست ؟
با اجازه من سوال شما را تغییر می دهم(علت گرایش و نیاز به برقراری ارتباط اجتماعی سالم با جنس مخالف در میان دختران و پسران چیست؟)
·        احساس نیاز به ابراز و دریافت محبت خالصانه از جنس مخالف همانند جنس موافق
·        نیاز ذاتی و کشش درونی و فطری به جنس مخالف
·        سائق ها و کشش های جنسی حاکی از دوران بلوغ
·        ایجاد محدودیت های اجتماعی و ارتباطی افراطی برای هر دو جنس
·        خلا عاطفی در خانواده و نیاز شدید به محبت

4-   به نظر شما دو جنس در سنین قبل از ازدواج به رابطه نیاز دارند؟ چگونه ؟ توضیح دهید.
بلی ، پسر و دختر از ابتدای کودکی تا ازدواج با تعامل اجتماعی سالم با افراد مختلف از هر جنسی می توانند ایده آل های خود از شریک زندگی آینده را تعیین و تکوین نمایند؛ در اینجا فرد خاصی   مد نظر نیست بلکه از طریق تعامل اجتماعی سالم شرایط ایده آل زندگی مشترک را در طول زندگی یاد می گیرند.

5-    علل گرایش دو جنس از دیدگاه یک مشاور را بیان کنید؟
با توجه به توضیحات قبلی ارتباط اجتماعی سالم و رشد یافته نیاز و گرایش طبیعی هر دو جنس است برای هیچکدام نمی توان سهمی بیش از دیگری قائل شد.

6-   نقش خانواده ها در این گونه روابط چگونه است ؟ توضیح دهید.
خانواده ها باید از لحاظ فکری رشد داده شوند و راهکارهای شرعی و اخلاقی برای ارتباط سالم اجتماعی تبیین گردد.تا زمانی که هر گونه ارتباط بین دختر و پسر به رفتار های رشد نایافته سطح پایینی مانند دوستی (از نوع امروزی) و روابط تلفنی و محرمانه و مخفی و غیره که بیان های اعتقادی و اجتماعی خانواده ها و اجتماع را زیر سوال می برد، خلاصه گردد،معلوم است که خانواده ها هیچ گامی برای بهبود اوضاع روابط دختر و پسر بر نخواهند داشت.و منطقی هم نیست که هیچ پدر یا مادری با این وضع ارتباطی امروزی دختر و پسر موافق باشد.

7-   در چه محدودی زمانی تمایل افراد به این روابط افزایش می یابد؟چرا؟
نیاز به تعامل اجتماعی بین دو جنس در تمام دوران زندگی وجود دارد چون این یک نیاز انسانی و اجتماعی و جامعه مدنی است. چون هیچ انسان سالمی به تنهایی و دور از اجتماع قادر به ادامه حیات نیست.اما رشد بعضی نیاز ها در جامعه ما گاهی قارچ گونه می شود؛یعنی نیاز بتدریج در طول زمان بدون پاسخ مانده و سرکوب گردیده و بلاخره روزی بدون رعایت هیچ معیار اخلاقی و اجتماعی و شرعی و بدون برنامه و با عجله و شتاب سر از خاک بیرون می آورد و همانی میشود که در مورد نوجوانان حدود 15 الی 17 ساله بیشتر مشاهده می کنید.
 
8-   آیا روابط بین دختر و پسر می تواند بر جامعه اثر مثبت یا منفی بگذارد چگونه؟
روابط اجتماعی سالم میان دختر و پسر مورد نظر ما موجب رشد و تعالی فرهنگی و تقویت     بنیان های عقیدتی و فکری نوجوانان و جوانان و بلاخره رشد و ترقی همه جانبه جامعه می باشد. اما اگر این روابط از نوع بی برنامه ، خام و رشد نایافته امروزی باشد زیانهایش برای جامعه و خانواده و بنیان های اعتقادی جامعه همان است که می بینید.

9-   آیا راهی وجود دارد که بشود؟ این نیاز را تعدیل کرد؟
در این مورد به نظر من نیاز را نباید تعدیل کرد بلکه باید آنرا بطور منطقی و قابل قبول شرع و اخلاق پاسخ گفت و برای آن راه حل یا جانشین مناسب ارائه کرد و من خودم در پی یافتن راه حل اخلاقی و شرعی به این معضل بزرگ اجتماعی اقدام به پژوهش نموده ام و به یاری خداوند امیدوارم در انتهای کار حرفی برای گفتن داشته باشم.

10-آیا تعدیل این نیاز عواقب سویی هم به دنبال دارد ؟
تعدیل یعنی کاستن این نیاز یعنی سرکوب کردن آن یعنی پاک کردن صورت مسئله تا کسی دیگر آنرا نپرسد؛اما آیا چنین نیازی به راحتی دست از سر انسان برمی دارد؟ مثلاً کسی که شدیداً گرسنه است شما می توانید برایش بگویید فعلاً کمی آب بخور مشکلت حل  می شود؟
عواقب تعدیل و تغییر و سرکوب نیاز به روابط سالم اجتماعی دختر و پسر عبارتند از:
·        به خطر افتادن بنیان خانواده های دختر و پسر به علت رفتار های خام و انحرافی و هدایت نشده
·        ضعف پایه های اعتقادی به خاطر نگرفتن راه حل های ایدئو لوژیک مناسب برای روابط  سالم بین دختر و پسر
·        انواع بیماریها و فشار های روحی و روانی برای هر دو جنس
·        پوچ گرایی و از خود بیگانگی برای هر دو جنس
·        جستجوی راه حل های غیر اخلاقی و غیر شرعی برای رفع نیاز های واپس زده و سرکوب شده
·        و بلاخره کاهش فعالیت جسمی و ذهنی و افت تحصیلی برای نوجوانان و جوانان

10-         آیا می توان این رابطه را قانونمند کرد ؟ چه طور؟
بلی با اتفاق نظر و روشنگری عالمان و دانشمندان دینی و علمی و اجتماعی برای هر مشکلی میتوان راه حل پیدا کرد بخصوص که دین مبین اسلام برای تمام جنبه های زندگی و تمامی دوران زندگی انسان برنامه جامع دارد به شرطی که تفسیر روشنگر و غیر شخصی و مطابق با نیاز های زمانه از احکام کلی اسلام ارائه گردد و رشد فکری لازم در جامعه برای بر قراری روابط اجتماعی سالم برای هر انسانی و از هر جنسی فراهم گردد.
 
11-         راه حل شما چیست؟
·        بر رسی و تبیین علل و فلسفه وجودی روابط اجتماعی سالم دختر و پسر جهت رشد و تعالی دینی و اخلاقی و فرهنگی جامعه 
·        رشد فکری و تقویت پایه های اعتقادی و مذهبی مردم و خانواده ها جهت برقراری شرایط اجتماعی لازم برای روابط اجتماعی سالم
·        تعریف دقیق ، جزئی و عملیاتی از روابط اجتماعی سالم دختر و پسر
·        تمایز بین روابط اجتماعی سالم دختر و پسر با دوستی های عمیق و افراطی و انحرافی
·        تطبیق دقیق روابط اجتماعی سالم تعریف شده با تفسیر روشن و به روز موازین دینی و مذهبی و اخلاقی جامعه
·        بر رسی و ارائه طریق برای علل انحراف روابط دختر و پسر به دوستی های افراطی و انحرافی
[ شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٧ ] [ ۳:٥٠ ‎ب.ظ ] [ امیر حسین عتیقه چی ( آرش ) ]

 

وعده ازدواج و بهانه شناخت خصوصیات رفتاری از مهمترین عواملی است که ارتباط بین دخترها و پسرها را در جامعه ما توجیه می کند. بخصوص دخترها که معمولاً با وعده ازدواج تن به دوستی می دهند.

اما جوان امروز در ارتباط با جنس مخالف خود به دنبال چیست؟ ازدواج، عاطفه، محبت، وقت کشی، عشق یا ...؟

روان شناسان معتقدند، میل و کشش به جنس مخالف از نظر فیزیولوژی یک نیاز طبیعی، فطری و روانی است. آنان می گویند در تمام فرهنگها و کشورها ، پسران و دختران در سن بلوغ اولین نگاه و گرایش را به سوی جنس مخالف ابراز می کنند. اما مرز این کشش در هر فرهنگی تعریف شده است، برای مثال در جوامع غربی و سایر جوامع غیر مسلمان ارتباط میان دو جنس مخالف به خود فرد سپرده شده و هر شکلی از این ارتباط مورد پذیرش جامعه و فرهنگ آن است. اما در کشورهای مسلمان و برخی فرهنگها این ارتباط محدود است و در مواردی به فضای سیاسی و اجتماعی جامعه بستگی دارد اما..........

بقیش در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٧ ] [ ۳:٤٧ ‎ب.ظ ] [ امیر حسین عتیقه چی ( آرش ) ]

لازم بذکر است گردآوری این مطالب فقط بخاطر اطلاع رسانی به همکاران بوده است .

چون متاسفانه در اکثر شهر های بزرگ کشورمان سرو صدایی از شیطان پرستی به گوش می رسد و ذهن نوجوانان و جوانانمان را درگیر کرده استفکر کردم بد نیست مطالبی رو بنویسم. 

موسس کلیسای شیطان 

نماد اصلی گروه شیطان پرستان در بالای تصویر کاملا مشخص است

مدل مودر شیطان پرستان همجنس باز

تیپ ظاهری و علامت اجتماعی شیطان پرستان در بالا و پایین 

شیطان پرست

توضیح کامل و جامعه در رابطه با شیطان پرستی را در ادامه مطلب بخوانید 

 


ادامه مطلب
[ شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٧ ] [ ٢:۳٧ ‎ب.ظ ] [ امیر حسین عتیقه چی ( آرش ) ]

( بررسی آثار سوء اعتیاد به ماده شادی آور اکستازی در میان جوانان )

 


دو تا گیلاس دور گوش هاش انداخت و روی تاب نشست . پاهاش رو خم و راست کرد و تکانی به تاب داد. از توی ساختمان صدای موزیک می اومد . سعی کرد حرکت تاب با ضرب آهنگ موزیک هماهنگ باشه . بعضی ها دوست دارن توی تاریکی با دوستشون برقصن ، اما اون دوست داشت تو دل شب تنها باشه . دفعه اول که اکس زد، خودش رو از همه سر می دید . به همین خاطر تا صبح رقصید . حالا دلش می خواست تنها باشه. یکی صداش می زد . دوست بود ، دوستی که آورده بودش اینجا... -امشب بیا بریم پارتی ، سر حال می شی.
جوابی نداد . سر حال بود .« مهتاب ، چه قشنگی !» ماه اون بالا بود . صورتش گرد و سفید . قرصی که خورده بود هم همین طور . قول داده بود که از همیشه خوش ترباشه . مهتاب قشنگ بود . تاب که بالا می رفت ، دستش رو دراز می کرد طرف ماه . « همیشه برام بخند، مهتاب !» اتوبان رو برای اون دو تا خلوت کرده بودن . عروس و داماد با هم می رفتن خونه. همه ماشین ها رو جا گذاشته بودن . مهتاب خندید . تاب اوج می گرفت و بعد پایین می رفت . باد افتاد توی تور سفیدش . تندتر ، باز هم تندتر .« زندگی مال ما دو تاس». دستش رو دراز کرد به طرف ماه .«مهتاب ...» یه ماشین بزرگ وسط اتوبان بود . به ماه نگاه کرد . صدای ترمز گرفتن ماشین توی گوش هاش پیچید ...
تاب که ترمز نداشت . ماه چقدر نزدیک بود! تور سفیدش خونی شد . باید صورت ماه رو پاک می کرد . موهاش رو زد کنار . تمام صورتش خونی بود . مهتاب رو نگاه می کرد . « همیشه با هم ، روز خوش و شب تار. » نوک انگشت هاش به ماه خورد. خون به صورت ماه پاشیده . تاب رو تندتر کرد . یکی به طرف تاب می آد . شاید می خوان ماه رو ازش بگیرن . دست هاش روز از هم باز کرد. تاب رفت عقب و اومد جلو . بالا.... پرید بالا . ماه رو محکم گرفت . با دو تا دست هاش . « مهتاب ، هیچ کس نمی تونه ما رو از هم جدا کنه» خون مهتاب زمین رو گرم و خیس کرده بود. یک نفر از خانه دوید بیرون .
- دختره مهمونی رو خراب کرد. برای چی آوردیش اینجا؟
- خواستم یه خورده سر حال بیاد . برگشتن توی ساختمان . صدای موزیک بلند تر شد . مهتاب ، ماه رو توی دست هاش داشت . تور سفید روی سرش بود و به خانه بخت می رفت...
 اکستازی (Ecstasy) چیست ؟
نام علمی اکستازی متیلن دی اکسی - ان - مت آمفتامین 1 است . این ترکیب روان افزا به طور مصنوعی ساخته می شود . MDMA ترکیب جدیدی نیست . نخستین بار در سال 1912 یک شرکت داروسازی آلمانی به نام مرک (MERCK)  ، با هدف ساخت ترکیباتی برای کنترل و مهار اشتها در افراد چاق ، این ماده را تولید کرد . اما استفاده از آن تا اواخر دهه 1970 به تعویق افتاد . در این زمان، روان شناسان و روان پزشکان MDMA را داروی مناسبی برای درمان اختلالات روانی و عاطفی معرفی کردند . این محصول در دهه 1980 از انبار کارخانه ها خارج شد و مورد استفاده متقاضیان خیابانی خود قرار گرفت . در سال 1985 ، دولت آمریکا مصرف این ترکیب را ممنوع اعلام کرد و مطالعات انجام شده د رمورد حیوانات آزمایشگاهی در سال 1986 ، آثار مخرب اکستازی را بر سیستم عصبی نشان داد . اکستازی خالص ، پودری سفید متشکل از کریستال های ریز است . از این پودر بوی کپک به مشام می رسد . در صورت وجود ناخالصی ، اکستازی به رنگ های قرمز و قهوه ای نیز دیده می شود . این ماده به اشکال قرص ، کپسول ، پودر استنشاقی و بر چسب های پوستی موجود است . اکستازی را تزریق هم می توان کرد . اما در اغلب موارد ، اشکال خوراکی آن مصرف می شود . میزان MDMA در هر قرص از 9 تا 117 میلی گرم متفاوت است . قرص های موجود در بازار حاوی مقدار اندکیMDMA و درصد زیادی ناخالصی هستند . کافئین ، افدرین (تحریک کننده) ، PMA (فعال کننده سیستم عصبی) ،  DXM ،MDA  (ترکیبی کشنده) ، pcp و speed  از جمله مواد محرکی هستند که به عنوان ناخالصی به قرص های اکستازی افزوده می شوند . 
 دکتر شهاب صالح پور ، متخصص بیماریهای عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، استفاده از مواد مصنوعی محرک از خانواده آمفتامین همچون اکستازی را در جهان رو به گسترش می داند و می گوید : « بر اساس هشدار سازمان ملل متحد ، خرید و فروش و مصرف این مواد را به دشواری می توان کنترل کرد . زیرا قیمت آنها ارزان است و به آسانی همه جا در دسترس هستند . این نوع مواد شادی آور یا شادی افزا ، به دلیل ایجاد احساس شعف موقت ، برای جوانان جذابیتی خاص پیدا کرده اند . در تایلند ترکیبات مت آمفتامین به شکلات افزوده می شود و به نام یا - با (ya-ba) ، که در زبان تایلندی به معنای داروی جنون است ، به کودکان و نوجوانان فروخته می شود .
قرص های speed  را رانندگان تاکسی می خورند و با سرعت 160 کیلومتر در ساعت در بزرگراه های تایلند تردد می کنند . همچنین این قرص در تایلند در کنار مشروبات الکلی برای مشتریان سرو می شود . در اندونزی ترکیبی مشابه به نام شابو (shabu)  به بازار عرضه شده که ارزان قیمت است و معمولاً روسپیان و مشتریان آنها از آن استفاده می کنند . مردم محلی به آن برادر فقیر کوکائین می گویند . افراد طبقه متوسط به جای آن اکستازی مصرف می کنند که گران تر است . بررسی های به عمل آمده در انگلستان نشان می دهد که یک میلیون نفر اکستازی مصرف می کنند . به این دارو در انگلستان داروی عشق گفته می شود ».
به این ترتیب ، دارویی که در سال های پس از جنگ جهانی اول برای درمان افسردگی سربازان آمریکایی و آلمانی به کار می رفت ، در دهه های بعد ، به عنوان یک ماده شادی آور رواج یافت.


آثار مصرف اکستازی
حمید -ع هیجده سال دارد . وی دانش آموز دوره پیش دانشگاهی است . حمید را در بخش اعصاب و روان یکی از بیمارستان های تهران بستری کرده اند . وی که در حدود یک ماه پیش به قصد خودکشی رگ دست خود را از ناحیه مچ بریده است ، در پاسخ به این سؤال که چرا اکستازی مصرف می کند ، می گوید :«شادی اش را نمی شود وصف کرد».
دکتر آذردخت مفیدی ، روان پزشک و روانکاو سازمان پزشکی قانونی کشور ، آثار مصرف اکستازی را بر روان این گونه تشریح می کند :‌ « روان به سه جزء خودآگاه ، پیش آگاه و ناخود آگاه تقسیم می شود . در سطح خودآگاه ، انگیزه ها ، رفتارها و احساساتی مطرح هستند که نسبت به آنها آگاهی داریم . تفکرات و احساسات موجود در سطح پیش آگاه با تمرکز قابل دسترسی اند و نسبت به سطح ناخودآگاه آگاهی نداریم .
اکستازی به معنای جذبه است . جذبه حالتی در روان است که در آن سطح خودآگاه موقتاً محو می شود و فرد در مقابل سطح پیش آگاه و ناخودآگاه خود قرار می گیرد . احساسات ، تفکرات و اعمال ما را سطح خودآگاه کنترل می کند . با از بین رفتن کنترل خودآگاه ، افکار و تعارضات ناخودآگاه بروز می کنند . برای مثال ، فردی را در نظر بگیرید که از اجتماع وحشت دارد این فرد در شرایط معمولی ارتباط صمیمانه ای با اطرافیان برقرار نمی کند . اما به دنبال مصرف این دارو ، ترس خودآگاه وی از اجتماع محو می شود و تمایل فرد به برقراری ارتباطات اجتماعی افزایش می یابد . همچنین در شرایط طبیعی ، مواجه شدن ما با عوامل استرس زا موجب ترشح هورمون های خاصی می شود که بدن را در وضعیت فرار و گریز قرار می دهد . مصرف اکستازی نیز چنین وضعیتی را در بدن ایجاد می کند . تمام مکانیسم های دفاعی بدن به کار می افتد و انرژی فرد زیاد می شود . مهم ترین اثر این دارو امنیت بخشی روانی است . به طور کلی ، انگیزه انسان برای هر عملی از سه عامل منشاء‌می گیرد : عشق ، ترس و گناه . این نوع داروهای روان گردان احساس ترس و گناه را در روان به حداقل می رسانند . در نتیجه، اعتماد به نفس فرد افزایش می یابد و تمایل طبیعی او برای برقراری ارتباط صمیمانه فیزیکی و عاطفی زنده می شود . هر فرد با رشد مکانسیم های روانی خود احساس امنیت می کند و با محیط پیرامونش سازگار می شود . اگر فردی احساس امنیت را با مصرف دارو یا ماده خاصی به روان خود القا کند ، در دراز مدت توانایی اش برای خلق چنین شرایطی به حداقل می رسد . یعنی اکستازی یک شخصیت کاذب ایجاد می کند و به دنبال قطع دارو ، فرد به وضعیت روانی نابسامان اولیه باز می گردد. »
دکتر فربد فدایی ، روان پزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه ، در مورد آثار مصرف اکستازی می گوید : « این دارو باعث ایجاد احساس سرخوشی و قدرت می شود . توجه و تمرکز فرد نیز به دنبال مصرف اکستازی افزایش می یابد .»
 اثر MDMA ، 20 تا 40 دقیقه پس از خوردن قرص اکستازی ظاهر می شود . احساس خشنودی ، نشاط ، صمیمیت و نزدیکی به افراد به شکل افراطی در فرد به وجود می آید . این آثار 60 تا 90 دقیقه پس از مصرف اکستازی به حداکثر خود می رسند و 3 تا 4 ساعت پس از مصرف از بین می روند و خستگی ، اضطراب و افسردگی جانشین آنها میشود .
دکتر مهدیس کامکار ، روان پزشک ، به اختلالات درکی ناشی از مصرف اکستازی اشاره می کند : « درک هر پنج حس در فرد مختل می شود ، یعنی فرد بدون وجود محرک خارجی ، حسی را درک می کند . در حالت طبیعی ، برای درک هر حس ، قسمتی از قشر مخ فعال می شود . به دنبال ایجاد اختلال در سیستم اعصاب مرکزی ، مناطق مختلف قشر مخ بدون وجود محرک واقعی فعال می شوند. شایع ترین توهم در این میان مربوط به حس بویایی است . یا این که فرد صدایی را می بیند و می شنود . اصطلاح جیغ بنفش را برای فهم بهتر این وضعیت مثال می زنم. یعنی هم صدای جیغ را می شوند و هم آن را به رنگ بنفش می بیند . همچنین ، درک هر حس زیاد می شود. برای مثال، فرد صدای شخصی را که در نزدیکی او نشسته است ازفواصل دور دست می شنود، یا ماه را لمس می کند . این وضعیت بسیار وحشتناک و رعب آور است و فرد دچار روان پریشی می شود. به دنبال مصرف اکستازی، شعور، آگاهی و روان فرد مختل می شود. او نمی داند که کجاست ، کیست و متعلق به چه زمانی است . همچنین ، این ماده آستانه تحریک پذیری روانی را پایین می آورد» .
 دکتر ساحل همتی گرکانی ، روان پزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، می گوید : «اکستازی بر قدرت سنجش واقعیت اثر می گذارد و فرد را مستعد جنون می کند. این افراد بخصوص نسبت به حرکات غیر کلامی اطرافیان حساس می شوند. مثلاً فکر می کنند که سایرین مشغول بدگویی از آنان هستند . مشکل دیگری که در مصرف کنندگان ، اکستازی ظاهر می شود «سندرم پس از توهم » 2 است . متأسفانه در نیمی از مصرف کنندگان ، این سندروم بروز می کند. به این ترتیب که شخص ، پس از محو آثار اکستازی ، تجربیات زمان سرخوشی را درک می کند . این وضعیت ناخواسته ، موجب افزایش میل به خودکشی در این گروه می شود».
افزایش قوای فکری ، افزایش احساس رضایت از وضع موجود، افزایش انرژی بدن، احساس راحتی و آرامش ،احساس نزدیکی و تعلق به دیگران ، احساس عشق و یکدلی و بخشش و عفو ، تقویت حس قدردانی ، احساس عطش ، کاهش تمایل به خوردن ، اصرار به در آغوش گرفتن و بوسیدن دیگران، افزایش سرعت عمل، حرکات غیر ارادی چشم، غیر ارادی بودن احساسات ، پرچانگی و حرکت دادن زبان و فک ، دندان قروچه یا ساییدن دندان ها به هم ، گرفتگی عضلات، افزایش ضربان قلب ، پرفشاری خون، بیقراری ، اضطراب ، نگرانی ،لرزش اندام ها ، افزایش دمای بدن یا کاهش آن ، از دست رفتن آب بدن، سردرد ،سرگیجه و از بین رفتن تعادل از دیگر علائم مصرف داروی روان افزای اکستازی هستند . به دنبال افزایش فعالیت سیستم عصبی خودکار و پرفشاری خون ، فرد مستعد ابتلا به حملات قلبی و مغزی می شود. به علاوه گاه کاهش حجم آب بدن آن قدر زیاد است که منجر به مرگ فرد در نتیجه کاهش حجم خون می شود. اکستازی هیپوتالاموس یعنی مرکز تنظیم حرارت بدن را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد . در نتیجه دمای بدن مصرف کننده به شکل غیر قابل مهار ی بالا یا پایین می رود .
تخریب روان و جسم
اکستازی اثرهای متعددی بر مغز می گذارد . این ماده یک واسطه عصبی - شیمیایی به تام سروتونین را آزاد و همچنین از باز جذب سروتونین جلوگیری می کند . واسطه عصبی - شیمیایی دیگری که میزان ترشح آن تحت تاثیر اکستازی قرار می گیرد ، دوپامین است MDMA مقدار دوپامین مغز را کاهش می دهد.تحقیقات اخیر نشان می دهد که MDMA آثار مخربی بر مغز دارد، دکتر جورج ریکورته (George Ricaurte) ، استاد عصب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه جان هاپکینز امریکا، تصاویر کامپیوتری به دست آمده از مغز افرادی را که اکستازی مصرف می کنند مطالعه کرده است . کسانی که در طول 5 سال به طور متوسط 200 مرتبه قرص اکستازی مصرف کرده اند ، هر چند از نظر رفتاری کاملاً طبیعی اند ، درجاتی از تخریب مغزی را نشان می دهند . همچنین ارتباط معناداری میان دفعات مصرف اکستازی و میزان تخریب مغزی به دست آمد . دکتر ریکورته دریافت که اکستازی در مصرف کنندگان دائمی خود 20 تا 60 درصد از سلول های سازنده سروتونین را از بین می برد . تخریب این سلول ها قدرت یادآوری و یادگیری فرد را کاهش می دهد .
 دکتر حمید مرتضوی ، روان پزشک و متخصص ترک اعتیاد، می گوید: «مصرف طولانی مدت این دارو علائم روحی و روانی مشابه بیماران اسکیزوفرن ایجاد می کند».
آرمیتا ف .دوبار در هفته به بخش دیالیز یکی از بیمارستان های تهران می آید و چهار ساعت طاقت فرسا روی تخت دیالیز می خوابد . به لوله های قطور دستگاه نگاه می کنم . خون از طریق یک لوله به داخل دستگاه می رود و با لوله دیگری به بدن آرمیتا منتقل میشود. چشمان جوان و غمگینش را به من می دوزد: «هرچه می خواهی بگو. جنس خوب و رفیق ناباب ... قرص اکس این بلا را سرم آورده».
زوال حافظه کوتاه مدت، تخریب سلول های قشر مخ ، نارسایی کبد و کلیه ها ، کاهش شدید وزن و ضایعات پوستی از جمله دیگر عوارض مصرف اکستازی است که به تایید سازمان بهداشت جهانی رسیده است . به اعتقاد یکی از محققان برجسته امریکایی ، قدرت تخریب اکستازی چنان است که حتی با یک بار مصرف آن، احتمال از دست دادن 60 درصد از حافظه وجود دارد .
طیف آثار مخرب این ترکیب شگفت آور است . اکستازی بر ساختمان ماده وراثتی موجود زنده (DNA) نیز اثر می گذارد و نقایص ژنتیکی ایجاد می کند .
نام بهارم ق. در فهرست دریافت پیوند کبد قرار دارد . او 16 ساله است و تنها یک بار نصف قرص اکس خورده است . سموم موجود در این قرص کبد بهرام را از کار انداخته است . حالا او منتظر است تا بخشی از کبد برادرش را با یک عمل پیوند دریافت کند.
آیا اکستازی اعتیاد آور است ؟
 دکتر محسن وزیریان ، رئیس اداره پیشگیری و درمان سوء‌مصرف مواد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، می گوید : «مصرف این نوع داروها مانند سایر مواد مخدر با لذت همراه است و فرد را تحریک به مصرف دوباره می کند . مشابه آنچه در مورد بقیه مواد مخدر صادق است ، پس از یکی دوبار مصرف دارو، دوز بالاتری لازم است تا فرد ارضا شود.»
اکستازی اعتیاد جسمانی ایجاد نمی کند . دکتر آذردخت مفیدی توضیح می دهد: «اعتیاد به دو شکل جسمانی و روانی مطرح می شود . مصرف این دارو اعتیاد جسمانی ایجاد نمی کند ، ولی وابستگی روانی فرد را به دنبال خواهد داشت . اکستازی باعث پاداش به من (ego) فرد می شود . بنابراین روان را به واسطه افزایش احساس رضایت از خود و احساس امنیت تقویت می کند». گروهی از افراد به طور ژنتیکی دارای استعداد گرایش به اکستازی هستند . این افراد کسانی هستند که مراکز پاداش در مغز آنها ضعیف عمل می کند. در نتیجه این نقصان ، آنان نیاز به یک عامل خارجی دارند تا احساس رضایتمندی را ایجاد کند. چنین شرایطی منجر به اعتیاد فرد به یک محرک کاذب می شود . دکتر فربد فدایی می گوید : «هر چند که این دارو اعتیاد جسمانی ایجاد نمی کند ، یک بار مصرف آن تا 80 درصد احتمال استفاده مجدد را افزایش می دهد».
مسمومیت با اکستازی
آنچه به دنبال مسمومیت با اکستازی اتفاق می افتد کما و مرگ است . فرد به شدت عرق می کند و حجم زیادی از آب بدنش را از دست می دهد . مردمک چشم گشاد می شود . تب بالا می رود و فرد گرما زده می شود . قلب به شدت می تپد . فشار خون بالا می رود و هر لحظه احتمال خونریزی مغزی یا حملات قلبی وجود دارد . هنوز پادزهر موثری برای درمان مسمومیت ناشی از مصرف اکستازی شناخته نشده است . در مورد این قبیل افراد، پزشکان به اقدامات حمایتی مانند پایین آوردن فشا رخون ، جبران آب از دست رفته و کنترل درجه حرارت بدن اکتفا می کنند.
اکس پارتی :
 میهمانی های ریو (Rave) در دهه هشتاد میلادی بحران جدیدی در اروپا و امریکا به وجود آوردند. اکستازی به طور غیر قابل مهاری در میان جوانان نفوذ کرده بود و روز به روز بر تعداد مصرف کنندگان آن افزوده می شد . کسانی که به این قبیل میهمانی ها می رفتند هماهنگ و عجیب بودند. یکسان لباس می پوشیدند تا خود را به صورت یک گروه در آورند . بزرگترین گروه اکس بازها فرقه لاین پت (Lion Path) بود. اعضای این فرقه گمان می کردند که با خوردن قرص های اکستازی به روشنایی می رسند . اما اصطلاح اکس پارتی مربوط به مجالسی است که معمولاً از ابتدای شب تا بامداد روز بعد به طول می انجامند . این مهمانی ها با رقص های تند و متمادی در حین پخش موسیقی مخصوص مانند ریو، هاووس و ترنس همراه اند . در این میهمانی ها، قرص های اکستازی در ظرف هایی دست به دست می گردد. از آنجا که پس از مصرف اکستازی باید مقدار زیادی آب به بدن رساند، اصطلاح «آب خوردن» برای مصرف زیر زمینی قرص اکس به کار می رود . در برخی از این میهمانی ها ، به منظور جذب مصرف کنندگان ، قرص ها را به صورت رایگان عرضه می کنند. دکتر آذردخت مفیدی علت تمایل مصرف کنندگان اکستازی به استفاده گروهی از آن را چنین توجیه می کند: «این تمایل به مصرف گروهی در مورد تمام مواد مخدر وجود دارد . اما در مورد اکستازی یک از دلایل مطرح ، نیاز به وجود یک فرد حمایت کننده است . مصرف انفرادی این دارو در تنهایی خطر آفرین است . از سوی دیگر ، احساس سرخوشی دسته جمعی برای هر کدام از مصرف کنندگان حکم تایید را دارد و فرد متقاعد می شود که کار درستی انجام می دهد . دلیل دیگر ، نیاز مصرف کنندگان به برقراری ارتباطات صممیانه اجتماعی است . آنها همدیگر را در آغوش می گیرند و از بودن در کنار هم لذت می برند .» دکتر فربد فدایی می گوید: «معتادان به دلیل مشکلات شخصیتی همیشه به دنبال یافتن هویت گروهی هستند . آنان جایگاه فردی خود را نیافته اند و می خواهند در یک گروه هویتی بیابند».اکس پارتی ها تاریک هستند . تنها صدای موسیقی می آید و بوی عرق تن هایی که به شدت تکان می خورند . اکستازی باعث گشادی مردمک چشم می شود و مردمک گشاد شده چشم را در برابر نور حساس و آسیب پذیر می کند.
اکستازی و ممنوعیت جهانی :
مجلس انگلستان، پیش از رسیدن قرص های اکستازی از امریکا به این کشور ، مجازات سنگینی را برای تولید ، توزیع و مصرف این قرص ها وضع کرد. اما نتیجه کاملاً برخلاف انتظار بود . جوانان انگلیسی بسیار بیشتر از امریکایی ها به اکستازی روی آوردند. زندگی برخی از جوانان انگلیسی آن چنان به اکس وابسته شد که بار سفر بستند و خود را به امریکا رساندند . در دهه 1990، در گوشه و کنار خیابان های امریکا جوانانی ژنده پوش به چشم می خوردند که کشورشان را برای راحت تر مصرف کردن قرصهای اکس ترک کرده بودند . اما قرص های اکستازی ، با همان سرعتی که جای خود را در میان جوانان امریکایی و اروپایی باز کردند، از رواج افتادند . در قانون کیفری امریکا جرم کسی که این قرص ها را به دوستانش می دهد از جزای فروشندگان قرص ها بیشتر است . در این کشور سالانه 4/3 میلیون نفر دست کم یک بار ا زاکستازی استفاده می کنند .
ماده ای اعتیاد آور برای جوانان مرفه ایران :
دکتر محسن وزیریان در مورد آمار مصرف کنندگان اکستازی در ایران می گوید : «طبق آماری که در سال 1380 از یک تحقیق به دست آمده است ، بیش از 40 هزار نفر در ایران این دارو را تجربه کرده اند. بخش عمده ای از مصرف کنندگان اکستازی را دانش آموزان و نوجوانان تشکیل می دهند . البته این نمونه ها را نمی توان به کل جامعه تعمیم داد. موضوع پر اهمیت دیگر ، الگوی مصرف داروهای نشاط آور است . اگر در مصرف مواد مخدری مانند هرویین ، به ازای هر 10 مصرف کننده مرد ، یک مصرف کننده زن وجود دارد، در مورد اکستازی این نسبت2 به 1 است .» دکتر حمید مرتضوی مشخصات اغلب مصرف کنندگان اکس را چنین توصیف می کند : «مرد یا زنی جوان، تحصیلکرده یا دانشجو ، دارای وضعیت اقتصادی خوب که در خانواده ای از هم پاشیده رشد کرده یا تنها زندگی می کند.»
قرص های موجود در بازار ایران عناوین مختلفی دارند: دلفین،لنگر، صلیب سرخ ، رنو ، سان شاین ، سوپر من، هوندا ، اپل ، امگا ، پلیکان ، لاو، مرسدس و غیره . این قرص ها با قیمت هر عدد 6 تا 12 هزار تومان به فروش می رسند.
از حمید .ع دلیل تفاوت قیمت ها را می پرسم . پاسخ می دهد: «من همیشه یکی از دو نوع دلفین و صلیب سرخ را مصرف می کنم . دلفین ارزان تر است . زودتر هم بی اثر می شود . صلیب سرخ قوی تر است . هر قرص آن را به قیمت 12 هزار تومان می فروشند.» او در پاسخ به این سؤال که چگونه قر صهای اکستازی را تهیه می کند می گوید : «به صورت باز یا بسته بندی شده برایم می آورند . جوانی مرتب و آدم حسابی آنها را جلو در خانه تحویل می دهد.»
 اکستای در ایران ، با ایجاد برخی تغییرات در ماده اصلی آمفتامین ، در آزمایشگاههای غیر مجاز به دست می آید . تولید اکستازی فعالیتی غیر قانونی است که، به دلیل سودآوری آن ، تعداد زیادی از افراد فرصت طلب به آن مشغول اند.
اکستازی : زنان برابر مردان :
در مقایسه با سایر مواد اعتیاد آور، تمایل زنان به استفاده از اکستازی به مراتب بیشتر است . دکتر آذردخت مفیدی این الگو را بخشی از بحران زن مدرن در ایران می خواند و می گوید : « گاهی زن مدرن ، قدرت را در طرد زنانگی خود می داند . بنابراین به سمت دنیایی مردانه کشیده می شود .»
دکتر حمید مرتضوی اضافه می کند : «زنان تمایل بیشتری به استفاده از اکستازی دارند . زیرا حالت نشئه و خمودگی ای که به دنبال اعتیاد به سایر مواد مخدر ایجاد می شود، در مصرف این دارو مشهود نیست . به علاوه ، استفاده از آن راحت و سریع است و نیازی به سرنگ تزریقی و آتش ندارد . همچنین ، قرص های کوچک اکس به راحتی حمل می شوند و مخفی کردن آنها آسان تر است ». دکتر ساحل همتی گرکانی می گوید : « به طور کلی ، افسردگی و اختلالات اضطرابی در میان زنان شیوع بیشتری دارد. از طرف دیگر ، آنان به درمان های بی سر و صدا علاقه مندند. بنابراین ، برای رفع حالات نامناسب روانی خود ، مصرف قرص های کوچک اکس را ترجیح می دهند.»


هشدار مرگ:
ا سال 1997 تا آوریل 2002 ،202 مورد مرگ بر اثر مصرف اکستازی در انگلستان و ولز گزارش شده است . 85 درصد این افراد ، علاوه بر اکستازی ، ماده دیگری مانند الکل نیز مصرف کرده بودند . استفاده از این قرص ها همراه با ماری جوانا رایج است . اما نوشیدن مشروبات الکلی در کنار مصرف اکستازی فرد را دچار کم آبی کشنده ای خواهد کرد . از سوی دیگر ، آمار بروز رفتارهای پر خطر در مصرف کنندگان اکستازی هشدار دهنده است . مصرف این دارو، با ایجاد بی پروایی ، رفتارهای جنسی محافظت نشده و مکرر به دنبال خواهد داشت . در نتیجه ارتباط نزدیکی میان مصرف اکستازی و ابتلا به ایدز یافت شده است . همچنین بیماری های مقاربتی در مصرف کنندگان اکستازی شیوع بیشتر دارد . جوانان بخش اعظم جمعیت کشور ما را تشکیل می دهند. اشتیاق نسل جوان برای درک تجربیات جدید و نیاز آنان به شادی و هیجان ، جوانان را نسبت به این گونه مواد بسیار آسیب پذیر کرده است . تقویت نظام های پاداش دهنده اجتماعی ، فراهم ساختن زمینه های اقتصادی دسترسی جوانان به شادی و تفریحات سالم، و نیز ایجاد بستری مناسب برای پرورش استعداد های بالقوه آنان در کنار آگاه سازی ، گام های مؤثری در جهت پیشگیری از گرایش به داروهای مخرب شادی افزا هستند .
ماه رو زمینه.صدای جاز میاد. چاله خون ، مهتاب رو تو خودش نگه داشته .ماه تنهاس . یه قرص سفیده می خورندش و می رقصن . مهتاب کارش تمومه.

 

 


شیرین میرزا زاده zanan.co.ir

© کپی رایت توسط : شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی - khorasandccc.ir (کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است .

نوشته شده در تاریخ : 2006-03-15 (1085 مشاهده)

[ چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧ ] [ ۸:۱٢ ‎ب.ظ ] [ امیر حسین عتیقه چی ( آرش ) ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

مجری و مدرس دوره های متعددی چون کارگاه های آموزشی ازدواج ، روابط زوجین ، مهارتهای زندگی ، PME ، درگیری های زوجین ،‌پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، پیشگری از مواد مخدر ، بهداشت روان ،مهارتهای شغلی و حرفه ای ، آزمون های روانشناختی و . . . ! ................................................ همکاری های گوناگون با بهزیستی ، شبکه بهداشت و درمان ، دانشگاه ، آموزش و پرورش ، اداره زندان ها ، نیروی انتظامی ، موسسات NGO ،‌گروه های NA و . . . ! ................................................. عاشق مشاورم و اعتقاد دارم روزی مشاور عضوی از خانواده همه انسانها خواهد شد. شما می توانید ذهنیت های خود را توسط ابزار ارتباط با ما به صورت خصوصی ارسال نمائید
امکانات وب
تماس با ما
ایران رمان